28 Temmuz 2012 Cumartesi

Yeminli Mali Müşavir Nasıl Olunur, Şartları, Maaşı Ne Kadar 2012 2013

. 28 Temmuz 2012 Cumartesi


YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR
__________________________________________________ __________

TANIM

Kişi ve şirketlere ait işletmelerin muhasebe sistemlerini kuran, geliştiren; muhasebe, finans ve mali (para ile ilgili) konularda belgelere dayanarak inceleme ve denetim yapan, mali tabloların ve beyannamelerin yasa ve yönetmelik hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre incelendiğini onaylayan kişidir. (Yeminli Mali Müşavirler defter tutamazlar.)

GÖREVLER

Meslek elemanlarının Serbest Muhasebeci - Mali Müşavirlerin yaptığı görevlerin dışında asıl işlevleri tasdik işlemlerini yapmaktır. (Yeminli mali müşavirlerin tasdik edecekleri belgeler, tasdik konuları ile tasdike ilişkin usul ve esaslar; gerçek ve tüzel kişilerin mükellefiyet şekilleri, işkolları ve ciroları, döviz kazandırıcı işlemleri, ithalat ve ihracatları, yatırım miktarları ve nevileri ile belgelerin ibraz edileceği merciler esas alınmak suretiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.)

Yeminli Mali Müşavirler yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumludurlar. Yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, kayba uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan yükümlülerle birlikte ve zincirleme sorumlu olurlar. Yeminli Mali Müşavirler yaptıkları tasdikin kapsamını düzenleyecekleri raporda açıkça belirtirler.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

Bilgisayar, hesap makinesi,
Yasal defterler, beyannameler, makbuzlar,
Çeşitli kırtasiye malzemeleri,
Bilgisayar Muhasebe Paket ProgramlarıMESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Yeminli Mali Müşavir olmak isteyenlerin;

Sayısal düşünme yeteneğine,
Ayrıntılara dikkat edebilme gücüne sahip,
Büro işlerinde çalışmaktan ve verilerle (sayılarla) uğraşmaktan hoşlanan,
Düzenli, sorumlu, sabırlı ve dikkatli


kimseler olmaları gereklidir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Yeminli Mali Müşavirler, büro ortamında ve oturarak görev yaparlar. Görev sırasında birinci derecede verilerle ilgilidirler. Çalışma koşulları düzenlidir. Kişi çalışırken, zaman zaman işletme sahipleriyle, Maliye Bakanlığı personeliyle, bağlı olduğu meslek kuruluşlarıyla ve meslektaşlarıyla etkileşim halindedir.

MESLEĞE GİRİŞ İÇİN GEREKEN
ÖN EĞİTİMİN VERİLDİĞİ YERLER

3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci - Mali Müşavirlik, Yeminli Mali Müşavirlik kanunu gereğince;
Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Bankacılık, Kamu Yönetimi, İktisadi ve İdari Bilimler ve Siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülteler,
Yukarıda yazılı bölümlerle denkliği yüksek öğretim kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumları,
Yukarıdaki yazılı bölümlerde yüksek lisans eğitimi veren fakülteler.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Bu meslekte matematik ve mantık dersleri önemlidir. Ayrıca bu alana yönelmek isteyen kişilerin muhasebe, ticaret, ekonomi, maliye ve hukuk dersleri ile bilgisayara karşı ilgili olmaları gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ
Yeminli Mali Müşavir olabilmek için;
a) En az 10 yıl serbest muhasebeci mali müşavirlik yapmış olmak,
b) Yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olmak,
c) Yeminli mali müşavir ruhsatını almış olmak
şartları aranır.

3568 sayılı Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlik Meslek Kanunu uyarınca;
Vergi inceleme yetkisi almış olanların, bu yetkiyi aldıkları tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ve bunların bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu olarak geçen hizmet süreleri, yeminli mali müşavirlik ve serbest muhasebeci mali müşavirlik şirketlerinde geçen hizmet süreleri; serbest muhasebeci mali müşavirlerden bir işyerine bağlı olarak çalışanların bu işyerlerinde geçen hizmet süreleri ile hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanların bu hizmetlerinde geçen süreleri serbest muhasebeci mali müşavirlikte geçmiş süre olarak kabul edilir.
Ancak, kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış olanlardan yeterlilik sınavında başarılı olamayanların, sınav tarihinden sonra vergi inceleme yetkisini haiz olmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri dikkate alınmaz.

Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavını vermiş olanlar, yeterlilik sınavını kazandıkları tarihten itibaren açılacak yeminli mali müşavirlik sınavlarına genel hükümlere göre katılabilirler. Ancak, bunların yeminli mali müşavir ruhsatını alabilmeleri için birinci fıkranın (a) bendindeki süreyi tamamlamaları şarttır.

Yeminli Mali Müşavirlik sınavı konuları:
· İleri düzeyde Finansal Muhasebe
· Finansal Yönetim
· Yönetim Muhasebesi
· Denetim ,Raporlama ve meslek hukuku
· Revizyon
· Vergi tekniği
· Gelir üzerinden alınan vergiler
· Harcama ve Servet üzerinden alınan vergiler,
· Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı
· Sermaye Piyasası Mevzuatı

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Yapılan sınavda başarılı olan kişilere “Yeminli Mali Müşavir” ruhsatı ve unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Yeminli Mali Müşavirler yasa gereği olarak muhasebe bürosu açamamakta ve muhasebe bürolarına ortak olamamaktadır. Kendilerine özel Yeminli Mali Müşavirlik bürosu açabilirler.

Özel işletmelerde çalışabilirler.

Vergi ilişkileri, ticaret, hukuk, finans ve endüstri sektöründe meydana gelen gelişmelerin yarattığı mali ve ekonomik sorunların her geçen gün giderek daha karmaşık hale gelmesi meslek elemanlarına duyulan ihtiyacı artırmaktadır.


EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Yeminli Mali Müşavir adayları Serbest Muhasebeci-Mali Müşavir olarak çalışırken değişiklik gösterebilen oranlarda gelir elde etmektedirler.

EĞİTİM SONRASI

Her Yeminli Mali Müşavirin kazanç durumu ise denetimini yaptığı işyerine, işteki tecrübesine, başarısına ve iş kapasitesine göre değişebilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

Yeminli Mali Müşavirlik genel adı muhasebecilik olan mesleğin ilerleme açısından son basamağı olup Yeminli Mali Müşavirlerin ilerleyebilecekleri bir aşama bulunmamaktadır.

BENZER MESLEKLER

Noter,
Vergi kontrolörü,
Hesap uzmanı,
Maliye ve sigorta müfettişi,
Bankacı.EK BİLGİLER
-
YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI


Meslek elemanları,
Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.
Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının hazırlamış olduğu Stajyer Rehberi isimli kitapçık.
3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu
Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 5786 sayılı KanunDAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER


İlgili eğitim kurumları,
Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.


iyimi.net
Share this Article now on :
ARTIKEL YANG BERHUBUNGAN :


0 yorum:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popüler Yayınlar