5 Kasım 2011 Cumartesi

TJK At Yarışı Ganyan Bayilik Şartları ve Başvurusu

. 5 Kasım 2011 Cumartesi


ganyan bayiliğiTJK Ganyan Bayiliği Yönetmeliği’nin amacı; bayilik verilecek yerlerin tespiti, bayilik müracaatlarının kabulü ve incelenmesi, müracaatlar içerisinden Bayi adaylarının belirlenmesi, bayilik sözleşmesinin düzenlenmesi, bayilerin denetimleri, görev ve sorumluluklarının belli bir yönteme bağlanarak uygulanmasını sağlamaktır.
TJK : Türkiye Jokey Kulübü Derneği At Yetiştiriciliği ve Yarışları İktisadi İşletmesi’ni ifade eder.
Müracaatçı : Ganyan Bayiliği Yönetmeliği şartlarına göre, bayilik talebinde bulunan gerçek kişi.
Bayi adayı : Bayiliğe hak kazanan, ancak henüz bayilik sözleşmesi akdedilmemiş gerçek kişi.
Bayi : TJK ile arasında bayilik sözleşmesi akdedilmiş ve ganyan bayi ruhsatındaki adreste, müşterek bahis oynatan gerçek kişi.
Örnek Bayi : Tüketici nezdinde TJK’nün algısını yükseltecek niteliklere sahip bayi mekanları.
Donanım :Mülkiyeti TJK’ne ait olan ve müşterek bahis oyunlarını oynatması için, TJK tarafından Bayiye verilen terminal, iletişim cihazları ve muhtemel cihazını ifade eder.
Ganyan bayiliği Bayilik verilecek yerlerin tespiti
TJK Yönetim Kurulu; TJK Müşterek Bahisler Ve Bayilik Teşkilatı Müdürlüğü’nün yaptığı tetkik ve çalışmalar neticesinde hazırlanan raporu inceleyerek, yeni bayilik verilecek bölgeleri belirler. 
TJK Müşterek Bahisler Ve Bayilik Teşkilatı Müdürlüğü, yeni bayilik verilecek bölgelerle ilgili belirleme çalışması yaparken, bölgenin potansiyelini, bölgede mevcut Bayi varsa bu Bayi veya bayilerin satış durumunu, bilet kabul adetlerini, bu bayilerin o bölgede ihtiyaca cevap verip vermediği hususunu ve TJK’nün yayılma politikasını göz önünde bulundurarak hareket eder.
Ganyan Bayii olacaklarda aranacak nitelikler

Bayilik talebinde bulunacak kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:
T.C. vatandaşı olmak
En az ilköğretim mezunu olmak
Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, evrakta sahtekarlık gibi mer-i mevzuatımızda yüz kızartıcı ve güven sarsıcı olarak kabul edilen suçlardan biriyle veya kasten adam öldürme ve bu fiillere teşebbüs suçları ile mahkum olmamak
Reşit ve mümeyyiz olmak
Daha önce kendi veya eşi adına bayilik verilmiş ise, bu bayiliğin TJK‘ca kapatılmış olmaması
Hali hazırda ganyan bayii olmamak.
Bayilik müraacatının yapılması
Bayilik için müracaatta bulunacaklar, TJK Yönetim Kurulu tarafından tespit ve ilan edilen her bir müracaat yeri için, sadece bir müracaatta bulunabilirler. Müracaat sahibi; birden fazla yer için bayilik hakkı kazandığı taktirde, bunlardan birini tercih etmek zorundadır. Müracaatlar, TJK tarafından hazırlanan matbu dilekçe ile müracaat sahibi veya vekili tarafından yapılacaktır. Müracaat sahibi, matbu dilekçesinde; Ganyan Bayiliği Yönetmeliği’nin hükümlerini okuduğunu, tüm şartlarını kabul ettiğini ve herhangi bir itirazının olmadığını kabul ile imza edecektir. Müracaat edenlere, müracaatla ilgili vermiş oldukları dilekçenin fotokopisi verilecek ve bu fotokopide:

Tetkik masrafı kaydı, 
Müracaat edilen mahalde, TJK’nın bizzat veya üçüncü şahıslar marifetiyle bayilik açıp açmamakta serbest olduğu ve bu müracaatın TJK tarafından bayilik verileceği taahhüdünü taşımadığı,
Dilekçenin değerlendirilmesinin ve cevap verilmesinin belli bir süreye bağlı olmadığı, sarahaten belirtilecektir.

Müracaatlar, müracaat sahibi veya vekili tarafından aşağıda belirtilen TJK birimlerine yapılabilecektir:

İstanbul’da TJK MÜŞTEREK BAHİSLER VE BAYİLİK TEŞKİLATI MÜDÜRLÜĞÜ
Ankara’da TJK ANKARA HİPODROM MÜDÜRLÜĞÜ
İzmir’de TJK İZMİR HİPODROM MÜDÜRLÜĞÜ
Adana’da TJK ADANA HİPODROM MÜDÜRLÜĞÜ
Bursa’da TJK BURSA HİPODROM MÜDÜRLÜĞÜ
Şanlıurfa’da TJK ŞANLIURFA HİPODROM MÜDÜRLÜĞÜ
Elazığ’da TJK Elazığ Hipodrom Müdürlüğü
Yukarıda sarahaten belirtilen müdürlükler dışında herhangi bir makama veya birime yapılan müracaatlar kabul edilmez. Ayrıca posta, e-posta veya faks ile yapılan müracaatların da bir geçerliliği olmayıp, bu müracaatlar TJK tarafından değerlendirmeye alınmaz ve bu dilekçelere cevap verilmez.
Bayilik münhasıran hakiki şahsa verilir; hiçbir şekilde hükmi şahsa bayilik verilmeyeceği gibi, hakiki şahısların ortaklığına da bayilik verilmeyeceğinden bu hususa ilişkin müracaatlar kabul edilmez. Tetkik sırasında, müracaatla ilgili yanıltıcı yanlış beyanların veya sahte evrakların tespit edilmesi durumunda, müracaat geçersiz sayılacaktır.

Müracaat edenin, müracaat ile birlikte ibraz etmesi gereken evraklar aşağıdaki gibidir:

TJK tarafından düzenlenen örnek matbu müracaat dilekçesi
Noterden tasdikli resimli ve T.C. kimlik numarasını havi nüfus cüzdan örneği
Muhtardan alınacak ikametgâh
Cumhuriyet Savcılığı’ndan adli sicil belgesi (son bir ay içinde alınmış)
Özgeçmiş yazısı
Noter tasdikli öğrenim belgesi sureti
Yeni çekilmiş bir adet renkli vesikalık fotoğraf (arka yüzüne adı/soyadı yazılacak)
Bayilik açılacak mahallin her cephesinden yan dükkanları da görüntü içersine alan ikişer adet fotoğraf (arka yüzüne müracaat sahibinin adı/soyadı ve müracaat adresi yazılacak)
Müracaat eden mal sahibi ise tapu fotokopisi, halen kiracı ise kira sözleşmesine ilişkin belge. Bayilik için yer kiralamayı düşünüyor ise, mal sahibinin kendisine bayilik verildiği takdirde mevcut yeri en az 2 yıllığına kiraya verebileceğine dair noterde düzenlenmiş taahhütnamesi
Aşağıdaki (d) paragrafında bahsedilen makbuzun aslı
Müracaatın vekil marifeti ile yapılması halinde, TJK tarafından matbu olarak hazırlanan ve noter huzurunda tanzim edilecek vekaletname aslı.

Müracaat esnasında başvuruda bulunulan adresin tetkik bedeli olarak, Hipodromların yer aldığı İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Şanlı Urfa ve Elazığ il sınırları içerisinde 100.00 (YÜZ) YTL, bu illerin sınırları dışında kalan yerler içinse başvurunun yapıldığı ilin bölge Hipodromuna olan mesafesi göz önünde bulundurularak ücret alınacak ve bayilik talebi kabul veya reddedilmiş olsa da alınan adres tetkik bedelleri iade edilmeyecektir.

Hipodromlarımızın bulunduğu il merkezleri dışındaki bölgeler için uygulanacak başvuru bedelleri aşağıdaki gibidir:
0-100 KM ARASI YERLER İÇİN       150.00 YTL
100-200 KM ARASI YERLER İÇİN     200.00 YTL
200 KM VE ÜZERİNDEKİ YERLER İÇİN 300.00 YTL dır.
Başvuru bedellerinin günün şartlarına göre artırılması veya eksiltilmesi TJK Yönetim Kurulu’nun takdirindedir
Bayilik yapılacak mahal için aranacak asgari şartlar
Bayilik yapılacak mahal için aranacak asgari şartlar aşağıdaki gibidir:
Bayilik mahalli, cadde üzerinde veya işlek bir sokakta, giriş katta ve dükkan vasfında olmalıdır.
Bayilik yapılacak mahallin mevcut bayilerle arasındaki mesafe kapıdan kapıya en kısa yaya yolundan asgari 500 mt olacaktır. Ancak, mevcut Ganyan Bayiliği Yönetmeliğin 12. maddesi gereği kendilerine bildirilen süre içerisinde bayilik mahallinde gerekli standardizasyonu sağlamazlarsa TJK bölgede istenilen standardizasyon koşullarını yerine getirebilen şahıslara mesafe şartı aramaksızın yeni Ganyan Bayiliği verme hakkına sahiptir. Bayi bu uygulamadan dolayı herhangi bir hak ve iddiada bulunamaz.
Bayilik mahalli işbu yönetmeliğin 12. maddesinde belirtilen standartlara göre uygun bir şekilde tefriş edilebilecek vasıfta olmalıdır.
Ganyan bayiliği başvurularının incelenmesi
Bayilik verilmesi düşünülen bölgelerle ilgili olarak TJK Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği son müracaat kabul tarihine kadar yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınır.
Müracaat dilekçelerinde bayilik yapılacak adres olarak belirtilen mahal, TJK Müşterek Bahisler Ve Bayilik Teşkilatı Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyon tarafından tetkik edilir.
Bayi adaylarının müracaatlarını yerinde inceleyen tetkik komisyonu, hazırladığı raporları TJK Müşterek Bahisler Ve Bayilik Teşkilatı Müdürlüğü’ne teslim eder.
TJK Yönetim Kurulu kendisine intikal ettirilen müracaatlar arasından işbu yönetmelik gereği Bayi adaylarını belirler.
TJK Yönetim Kurulu’nca belirlenen Bayi adayına tebligat, TJK Müşterek Bahisler Ve Bayilik Teşkilatı Müdürlüğü tarafından yapılır. Bayi adayı, tebligat tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde TJK Müşterek Bahisler Ve Bayilik Teşkilatı Müdürlüğü’ne veya bağlı ünitelere başvurur.
Bayii adaylarına yapılacak tebligatın içeriği
Bayilik talebi olumlu bulunan Bayi adayına;
Bayilik mahalline çekilecek TURPAK hattı için, TJK’dan alacağı başvuru formu ile Türk Telekom’a başvuracağı,
Meriyetteki yönetmelik, TJK Yönetim Kurulu kararları, TJK Müşterek Bahisler Ve Bayilik Teşkilatı Müdürlüğü tarafından verilen talimatlar çerçevesinde belirtilen ve müracaatına esas teşkil eden şartları ve mükellefiyetleri yerine getirerek yönetmeliğe eklenen bayilik sözleşmesini imzalayacağı,
Yukarıdaki hususların 60 (altmış) gün içinde yerine getirilmediği takdirde bayilik hakkının düşeceği ihtarı,
Bayi adayının bayilik mahallinde gerekli tefrişatı yaptığını bildirmesini müteakip, TJK Müşterek Bahisler Ve Bayilik Teşkilatı Müdürlüğü tarafından bayilik mahallinde yapılacak tetkik neticesinde onay verilmesi halinde, Bayi adayı ile yönetmeliğe ekli bayilik sözleşmesi yine TJK Müşterek Bahisler Ve Bayilik Teşkilatı Müdürlüğü veya yetkili kılınan ünite müdürlüğü arasında akdedileceği,
tebliğ edilir.
Bayilik talebi kabul edilenlerden istenecek belgeler
Bayilik talebi kabul edilenlerden istebenecek belgeler aşağıdaki gibidir:
Cumhuriyet Savcılığı’ndan adli sicil belgesi (son üç ay içinde alınmış)
Belediyeden iş yeri açma ve tatil günleri çalışma ruhsatı
Muhtardan ikametgah
Noter tasdikli resimli ve T.C. kimlik numarasını havi nüfus cüzdan örneği
Noter tasdikli işyerinin tapusu veya 2 yıllık kira mukavelesi
Noter tasdikli öğrenim belge sureti (asgari ilköğretim diploması)
İşyerinde telefon olduğunu gösterir belge
Yeni çekilmiş dört adet vesikalık fotoğraf
Bayi, vekil kullanacak ise azami 1 (bir) yıl süreli vekaletname.
TJK’nın hesaplarına yatırıldığını gösterir 5.000,00 USD (beşbin A.B.D. doları) nakit teminatın banka dekontu
Verilen süre içerisinde yukarıdaki belgeleri getirmeyen Bayi adayları faaliyete başlatılmayacaktır.
Bayilik teminatı
Bayiler, TJK Yönetim Kurulu’nca tespit edilen miktarı bayilik teminatı olarak nakden yatırmak zorundadırlar. Bu teminat miktarı 5.000,00 USD (beşbin ABD Doları)’dır. TJK Yönetim Kurulu teminat miktarlarını günün şartlarına göre arttırabilir, azaltalabilir veya takdir ettiği miktarda ek teminat talep etme hakkına haizdir.
Bayi, TJK’nün belirttiği müddet zarfında tespit edilen ek teminatı vermez ise, sözleşme TJK tarafından tek taraflı olarak fesih edilebileceği gibi, TJK teminat talebinde bulunduğu andan itibaren teminat verilinceye kadar, adı geçen bayinin faaliyetini durdurma yetkisine de haizdir. 5.000,00 USD (beş bin ABD Doları) teminat 01.01.2008 tarihinden sonra yeni Bayi olacaklar için geçerlidir. Bayinin, bayiliği kendi arzusu ile bırakması halinde bayiliği bıraktığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün sonra bayinin TJK’ne her ne nam altında olursa olsun bir borcu yoksa, teminatı aynen ve faizsiz olarak iade edilir. Bayinin işbu yönetmelik veya sözleşme şartlarına uymayarak bayiliğin TJK tarafından kapatılması halinde teminatı irat kaydedilir.

Bayilik yapılacak mahalde bulunacak araç ve gereçler
Bayilik yapılacak mahalde bulunacak araç ve gereçler aşağıdaki gibidir:
Günlük hasılatın muhafaza edileceği duvara veya yere monte edilmiş çelik kasa
Yarış ve parasal neticelerin yazılacağı pano
Yarış severin yarışları rahatlıkla izleyebileceği televizyon
Duyuru panosu (en az 65cm x 65cm ebadında olacak)
Donanımın istenilen performans ve emniyette çalışabilmesi için kesintisiz güç kaynağı
Telefon ve faks (telefon terminalin hemen yanında bulunmalıdır).
Bayilik mahallerinin standardizasyonu
Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesini müteakip bayilik mahallerinin kurumsal kimlik konseptini yansıtacak olan standardizasyon çalışması TJK Müşterek Bahisler Ve Bayilik Teşkilatı Müdürlüğü tarafından yürütülür. Bayi ve Bayi adaylarına, bayilik mahallinde yapmaları gereken düzenlemeler için bir standardizasyon dosyası tebliğ edilir. Düzenlemelerin yapılması ve eksikliklerin tamamlanması için Bayi adaylarına en fazla 60 (altmış) günlük süre verilir. Kendisinden talep edilen standardizasyon çalışmalarını verilen süre içerisinde yerine getirmeyen Bayi adayı ile bayilik sözleşmesi imzalanmayacaktır.
Yer değişikliği talebinde bulunan veya yer değiştirilmesi TJK tarafından talep edilen bayiler için Bayilik Sözleşmesi’nin 2.i. maddesi uygulanır.
Bayilik sözleşmesinin imzalanması
TJK Yönetim Kurulu tarafından bayiliğine karar verilmiş olup, işbu Ganyan Bayiliği Yönetmeliği’ndeki şartları yerine getirenlerle ünite müdürlüklerince bayilik sözleşmesi imzalanır ve bayilik ruhsatı verilir. Bayilik ruhsatına haiz olmayanlar, bayilik faaliyetlerine başlayamaz
Bahis terminali bağlanması
Bayilik sözleşmesinin imzalanmasını müteakip, Bayi tarafından bayilik mahalline TURPAK hattının çektirilmesi ve faal olduğunun TJK’ne bildirilmesi ile bahis terminali bir tutanakla çalışır vaziyette teslim edilir ve Bayi faaliyetine başlar.
Vekalet
Bayi, bayilik iş ve işlemlerini vekil marifeti ile takip edecek ise, vekil tayin edilecek kişinin 4. maddedeki şartlara haiz olması ve vekilin ilgili ünite müdürlüğünce onaylanması durumunda, düzenlenecek vekaletname noter tasdikli ve 1 (bir) yıl süreli olmak zorundadır. Vekil tayin edilen kişinin bu vekalete dayalı olarak yapacağı iş ve işlemlerde kullanacağı imza örneklerini gösterir noter tasdikli imza beyannamesi düzenlenmesi şarttır. Noterde yapılan vekaletin ve vekil imza beyannamesinin bir sureti TJK’ne verilir, bir suret ise sorulduğunda ibraz edilmek üzere bayilik mahallinde bulundurulur.
Vekil olacak şahsın güvenilirliğinin uygun bulunmaması halinde, TJK vekili kabul zorunluluğunda olmamakla beraber, başlangıçta kabul ettiği vekilin değiştirilmesi talebinde de bulunabilir. Bu halde vekil TJK nezdinde hiçbir iş ve işlem yapamaz
Bayi en fazla 2 (iki) kişiyi ayrı ayrı vekil tayin edebilir.
Bayiliğin devri ve ortak alma yasağı
Bayi, kar ortaklığı dahil hiçbir suretle yanına ortak alamaz ve hisse devri yapamaz. Kar ortaklığı veya hisse devri yapıldığı TJK tarafından belgelendiği takdirde hiçbir ihtara ve hüküm istihsaline hacet kalmaksızın TJK tarafından bayilik sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilir.
Bayilik münhasıran şahsa verilmekte olup, miras yoluyla dahi mirasçılara intikal etmez. Bayinin vefatı, gaipliği, vesayet veya hacir altına alındığının kesinleşmiş yargı kararı ile hüküm altına alınması hallerinde, bayilik sözleşmesi kendiliğinden münfesih olur.
Ancak, vesayeti veya gaipliği hüküm altına alınan veya vefat eden bayinin, veraset ilamı ile belirlenen varislerinden; ana, baba, eş, çocuk veya kardeşler ile sınırlı olmak üzere, herhangi biri bayiliğe devam etmek arzusunda ise, diğer varislerin noterden muvaffakatları ile bayiliğin mirasçılardan biri adına devri talep edilebilir.
Bayinin vesayet veya hacir altına alınması halinde bayiliğin devrinde; bayi evli ise birinci öncelik bayinin eşine aittir. Bayinin bekar olması veya eşin bayiliği yürütme iradesinin olmaması halinde; anne, baba ve çocuklar ile sınırlı olmak üzere herhangi biri bayiliğe devam etmek arzusunda ise, vasinin veya kayyumun noterden muvafakatları ile yukarıda sayılanlardan biri adına devri talep edilebilir.
Ancak bu halde devir talebinde bulunan bayinin amme (vergi, SSK gibi) borcu olmadığına dair resmi belge ibrazı zorunludur. Yukarıdaki hallerde devir alma talebinde bulunan şahsın bayiliğe uygunluğu, bayilik ilk müracaatındaki gibi tetkik ile TJK Yönetim Kurulu’nca değerlendirilir ve uygun bulunması halinde bayiliğin devrine karar verilir. Bu devir işlemleri karşılığında TJK ne bedel ödenmez.
Yukarıdaki haller dışında TJK nın onayı ile bayiliğini üçüncü şahıslara devir etmek isteyen bayiler 5.000,00 USD (beş bin ABD Doları) devir bedeli ödemek zorundadırlar. Devir bedelleri TJK ne irat kaydedilir. TJK Yönetim Kurulu devir işlemleri karşılığında alacağı miktarı günün şartlarına göre günceller. Bayi, ganyan bayiliğini TJK nın onayı olmadan bir başkasına devredemez. Her ne şekil ve suretle olursa olsun TJK nın onayı olmayan devrin tespiti halinde hiçbir ihtara ve hüküm istihsaline hacet kalmaksızın bayilik sözleşmesi TJK’ca tek taraflı olarak feshedilir ve teminat irad kaydedilir.
Devir, temlik ve ciro verme; rehin ve teminat gösterme yasağı ile mahsup yetkisi
Bayi, TJK nezdinde doğmuş ve doğacak hak ve alacaklarını her ne suretle olursa olsun bir başkasına devir, temlik ve ciro edemez. Rehin ve teminat olarak gösteremez. TJK, her ne suretle doğmuş olursa olsun, tüm hak ve alacaklarını, nezdinde doğmuş ve doğacak Bayi hak ve alacaklarından mahsup suretiyle resen tahsil etme hak ve yetkisindedir.

Bayinin görevleri
Bayiler;
Ruhsatnamesindeki yazılı adreste faaliyet göstermek,
Kendisine bildirilen saatlerde bayilik mahallini açık tutmak, terminali satış ve ödeme için hazır hale getirmek, aksi durumlarda meşru bir mazereti varsa, bununla ilgili gerekli izni bağlı bulunduğu TJK Müdürlüğü’nden almak,
Son koşuya ait parasal neticelerin ilanından sistem kapanana kadar terminali kazançlı bilet ödemesi için faal halde tutmak
Yarış severin rahat bir şekilde oyun oynamasını temin için her türlü tedbiri almak ve yarış severi gerektiğinde müşterek bahislerle ilgili kurallar konusunda aydınlatmak ve yarış severe kibar bir şekilde davranmak,
Bayilik mahallini temiz tutmak,
Her türlü para alışverişlerinde gereken titizliği göstermek, kazançlı bilet ikramiyelerini eksiksiz bir şekilde ödemek ve terminallerin üzerinde bulunan müşteri ekranının yarış sever tarafından görülebilir bir vaziyette durmasını sağlamak,
Kullanımına verilen ve mülkiyeti TJK’ne ait olan Bayi terminalini ve teçhizatlarını usulüne uygun bir şekilde kullanmak ve terminalin temizlik ve bakımı konusunda gereken titizliği göstermek,
Koşu neticelerini, yarış programlarında olabilecek değişiklikleri ve her türlü parasal neticeleri, netice panosuna yazarak yarış severi bilgilendirmek,
Toplanan hasılattan kazançlılara yapılan ödemelerden sonra kalan bakiyeyi kendisine bildirilen gün ve saatte ilgili yere teslim etmek
Her türlü ödeme ve iptal biletlerini eksiksiz olarak teslim etmek,
Kulüp tarafından bayinin kullanımına verilen beher terminal ve muhtemel cihazı için tespit edilen aylık kira bedellerini en geç müteakip ayın onuncu gününe kadar ödemek, (bu kira bedelleri Bayi prim alacağından mahsup edilir).
Hasılat ve kullanımına verilen donanım TJK tarafından emniyeti suistimal, yangın, hırsızlık, halk hareketleri, kötü niyet, deprem, sabotaj ve anarşik hareketler kapsamında sigortalanır. Sigorta poliçeleri mal sahibi sıfatı ile TJK lehine tanzim edilir. Tutarı TJK tarafından tespit edilecek olan ve istenildiğinde arttırılması da TJK’nın münhasır yetkisinde ve inisiyatifinde olan bu sigorta poliçelerinin yıllık primlerini ödemek, (bu prim tutarları Bayi prim alacağından mahsup edilir)
Tetkik raporlarındaki aksaklıkları verilen süre içinde gidermek, TJK Bilgi İşlem ve Müşterek Bahisler Ve Bayilik Teşkilatı Müdürlükleri tarafından verilecek her türlü yazılı ve sözlü talimata riayet etmek,
zorundadır.
Bayinin sorumlulukları
Bayinin sorumlulukları aşağıdaki gibidir:
Bayi, TJK’nın memur ve müstahdemi olmadığından, yapacağı işlemlerden ve TJK’yı küçük düşürecek veya kendisine açıktan menfaat sağlayıcı hareketlerden dolayı, bu hareketi yapanlar istihdam ettiği kimseler dahi olsa, bizzat sorumlu olur. Bu durumda bayilik faaliyeti durdurulur ve bayilik mahallindeki donanım geri alınır. Bu konuda düzenlenecek rapor ve belgeler TJK Genel Müdürlüğü’ne intikal ettirilir, iptal işlemi bu konuda yetkili heyetin kararı ile kesinleşir
Bayiliğin her türlü adli, idari, cezai ve mali sorumluluğu bizzat bayiye aittir.
Bayi, TJK’nın kendisine vereceği ve mülkiyeti tamamen kulübe ait olan donanım ile bayilik mahallindeki işlerini yürütür. Bayiliğin herhangi bir nedenle son bulması halinde, Bayi donanımı bayiliğin son bulduğu günden itibaren en geç 3 (üç) gün içerisinde TJK’ne çalışır ve sağlam vaziyette teslim eder.
Bayilik mahallinde gayri kanuni oyun oynandığı ve oynatıldığının resmi kurumlar veya TJK yetkili birimlerince tespit edilmesi halinde, bundan Bayi sorumlu olur ve bayilik sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilir.
Bayi, bayiliğinde oynanan oyunlardaki ihmal, hata, kasıt veya tedbirsizlik nedeni ile oyun sahiplerinin uğrayabilecekleri ikramiye ve diğer zararlara karşı münhasıran sorumludur.
Bayi, oyun terminalinde TJK tarafından eğitilmiş ve kendisine Bayi Terminal Operatörü kartı verilmiş eleman çalıştırmak zorundadır. Bayi Terminal Operatörü, işbu Ganyan Bayiliği Yönetmeliği’nin 4. maddesinin ilk dört bentlerindeki şartlara haiz olmak zorundadır.
Terminal başında bulunan operatör, TJK tarafından kendisine verilen Bayi Terminal Operatörü kartını takmak zorundadır.
Bayi kendisine teslim edilen donanımın arızası durumunda, herhangi bir müdahalede bulunmadan TJK teknik servisine arızayı bildirip, talep edilmesi durumunda da ilgili donanımı en yakın bakım ünitesine getirmekle mükelleftir
18 Yaşından küçüklerin ve gayri mümeyyizlerin bayilik mahalline girmesi, oyun oynaması ve ikramiye tahsil etmesi kesinlikle yasaktır.
Ganyan bayiliği yapılacak mahalde TJK’nın vereceği donanım dışında başka bir oyun makinası bulunmayacaktır (atari, kumar makinaları, sigara oyun makinası vs.).
Bayilik ruhsatı, bayilik mahallinde görünür bir yerde asılı olacaktır.
Bayilik mahallinin içinde Spor Toto (iddaa), Sayısal Loto, Milli Piyango gibi diğer şans oyunları ile tekel bayiliği faaliyetlerinde bulunulabilmesi ve bu faaliyetlerin yürütülmesi ancak TJK’nün yazılı onayı ile gerçekleşebilir.
Bayilik iş yerinin nakli
Bayi, bayilik ruhsatında belirtilen adres dışında bayilik faaliyetini sürdüremez. Aşağıda belirtilen hallerde, nakil talebinde bulunabilecek bayinin, nakil talebinin uygun bulunması halinde, bayilik ruhsatındaki adres güncellenerek, ruhsat yenilenir.
Bayi:
İhtiyaç sebebi ile iş yerinden tahliyesi halinde,
Yıkım ve işyerinin kullanılamaz bir hale gelmesi durumunda,
Bayinin mevcut işyerinden daha iyi konumda bir yere geçmeyi istemesi halinde (bu durumda işyerinin vasfı TJK’ca takdir edilir)
Bayinin nakil talebi için ileri sürdüğü sağlık nedenlerini TJK’nün uygun bulması halinde, nakil talebinde bulunabilir.
nakil talebinde bulunabilir.
Yukarıda nakli gerektiren hallerin vukuunda, ilgili ünitelere bir dilekçe ile başvurur. Dilekçeye; 5. maddenin d bendine göre tetkik masrafı olarak yatırdığı bedele ilişkin makbuzu, nakil talep edilen mahallin her cephesinden yan dükkanları da görüntü içersine alan ikişer adet fotoğrafını, mal sahibi ise tapusunu, kiracı olacak ise kira taahhütnamesini ekler. Yer, Bayi müracaatlarını tetkikle görevli heyet tarafından tetkik edilir ve hazırlanan Ganyan Bayiliği Nakil Tespit Tutanakları TJK Müşterek Bahisler Ve Bayilik Teşkilatı Müdürlüğü’ne iletilir. Nakille ilgili TJK Yönetim Kurulu’nca verilen karar, ilgili bayiye bir yazı ile bildirilir. Bayi, TJK’nün yazılı muvafakati kendisine tebliğ edilmeden kesinlikle yer değiştiremez.
Nakil talepleri değerlendirilirken, iş bu yönetmeliğin 6. madde hükümleri göz önünde bulundurulur.
İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa illerindeki nakil talepleri, bayilerimizin faaliyet gösterdiği semt sınırları dahilinde olabilir. Ancak diğer illerimizde faaliyet gösteren bayilerimizin, bulundukları il sınırları dahilindeki boş ilçelere nakil talebinde bulunmaları mümkündür.
Ancak özel durumlarda (doğal afetler, vs.) TJK Yönetim Kurulu il ve ilçeler arası nakil talebini değerlendirir
Nakil talepleri olumlu değerlendirilen bayilerden;
Bayilik mahallerinde, işbu yönetmeliğin 12. maddesi gereği yapılması gereken tefrişatın yerine getirilmiş olması
Yeni iş yerinin tapu veya kira kontratının noter tasdikli fotokopisi
İşyerinde telefon olduğunu gösterir belge
Belediyeden iş yeri açma ve tatil günleri çalışma ruhsatı
Eski bayilik ruhsatı ve sözleşmesi
istenir.
Bayilik denetimi
Bayiler, TJK Müşterek Bahisler Ve Bayilik Teşkilatı Müdürlüğü personeli ve bağlı bulundukları ünitenin bu işle yetkili elemanları tarafından denetlenir.
Bayiliğin iptali/ sözleşmenin feshi
Aşağıdaki hallerin gerçekleşmesi halinde bayilik iptal edilir:
Oyuncu rızası hilafına bilet iptali.
Gerekli uyarıların sözlü veya yazılı olarak yapılmasına rağmen hasılatın zamanında yatırılmaması.
TJK tarafından verilen talimatlara uyulmaması, tetkik raporundaki eksikliklerin verilen süre içerisinde giderilmemesi.
Bayilik mahallinde gayri kanuni oyun oynatılması veya buna müsaade edilmesi,
TJK’nün onayı olmadan bayiliğin başka bir adrese nakledilmesi,
Bayilik mahallinde TJK tarafından onaylanmayan başka işlerin yapılması,
Bayilik teminatının artırımı talebinin verilen süre içinde yerine getirilmemesi.
hallerinde bayilikler TJK Yönetim Kurulu’nun 09.03.1991 tarih 7/10 sayılı toplantısında yetkili kıldığı komisyonun kararına istinaden kapatılır.
Yönetmelik ve sözleşme hükümlerine uygun olarak bayilik sözleşmesi feshedilip kapatılan Bayi, her ne nam altında olursa olsun TJK aleyhine dava açamaz, tazminat isteyemez.
Eski bayilik Müracaatlarının durumu
Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar alınan ve bugüne kadar değerlendirilmeyen tüm bayilik müracaatları geçersiz olup, ancak yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra ve yönetmelikteki şartlara uygun olarak yapılan yeni müracaatlar değerlendirilir.
Tebligat
Ganyan Bayiliği Yönetmeliği’nin ve sözleşmenin uygulanması dolayısıyla herhangi bir nedenle Bayiye gönderilecek ihtarnamelerde tebliğ şartı aranmaz, Bayinin sözleşmede beyan ettiği adrese gönderilecek tebligat kanunen yeterli ve geçerli olup , iş bu gönderi ile tebligat yapılmış sayılır.
Eski yönetmelikler
İşbu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle eski yönetmelik yürürlükten kalkar ve daha sonra yapılacak her türlü değişiklikler, Bayi tarafından peşinen kabul edilmiş sayılacaktır.
Yürürlük
Bu yönetmelik TJK Yönetim Kurulu’nun 24.11.2007 tarih 23/57 sayılı toplantısında alınan kararla kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

morfikirler.com
Share this Article now on :
ARTIKEL YANG BERHUBUNGAN :


0 yorum:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popüler Yayınlar